Individual

AHHHHHHHHHHHHHHHH!

Cục Cức! Xin lỗi vì vừa vào bài đã nói tục, nhưng thực sự ức không chịu nổi :(( Chửi bậy phát cho xả stress :( Không hiểu sao nữa :(( Mà thật ra cũng dễ hiển thôi…. Đã lười thì tất nhiên mọi thứ đến với mình nó cũng khác :(( Vẫn có câu: … Continue reading