Individual

Thẩm du

Originally posted on BO SUA:
Xếp hình 1 mình. Hay nói cách khác là thẩm du. Hồi đó ao ước chừng sau sẽ cùng chồng xếp hình 10000 pieces. Rồi treo lên tường ngắm qua ngắm lại. Lâu lâu gỡ ra xếp hình lại. Đợi lâu quá, thế là tậu cái tranh sến súa 108…