Individual

Don’t understand myself

24 tuổi, bắt đầu chán học thèm chơi. Lười! Đặt lưng xuống rồi lại bật dậy turn on cái máy để viết, lâu không viết, và cũng đã lâu lắm rồi, đánh mất mình, đánh mất hiện tại và tương lai như thế này. Không chịu làm, không chịu học, cứ ngồi trước máy tính … Continue reading