Thứ 7
Individual

Thứ 7

Cuối cùng cũng trôi qua, trong cô đơn :) Sáng hoàn thành nốt bộ phim và quyết tâm rằng, sẽ chỉ để nó làm ảnh hưởng nốt ngày hôm nay thôi… Sự hoàn hảo, sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong thực tế cả, lại càng không phải trong TY. Sẽ không có 1 HDT … Continue reading