Individual

The autobiography of Chung Ju Yung: Tự truyện Chung Ju Yung: Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách

Trong điều kiện và cơ hội bình đẳng như nhau, thành công và thất bại thuộc về trách nhiệm của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, con người thường nói về sự thiếu công bằng và cảm thấy không hài lòng về điều ấy trước khi nói đến năng lực cá nhân. Source: The autobiography of … Continue reading