Individual

Cần lắm….

Quãng thời gian này sao tồi tệ đến thế? Cảm thấy bất lực, muốn cố gắng nhưng chẳng biết làm ntn và động lực thay đổi là gì… Dẫu biết là cần phải cố lên nhưng sao không thể tập trung được thế này??? …… Muốn without ra khỏi 1 ý nghĩ, mà thực ra … Continue reading